Overgewicht naar evenwicht

Privacyverklaring

Bakker & Metz  is eigenaar van de website www.equili.nl. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Op deze pagina zetten wij uiteen hoe wij binnen onze website www.equili.nl  met persoonlijke informatie omgaan. 

Doel

Onze gebruikte formulieren op de website www.equili.nl verzoeken de gebruikers ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en telefoonnummer). Alle persoonlijke gegevens en aanvragen die via het contact- en terugbel formulier of de email functie van de website www.equili.nl bij ons binnenkomen zullen strikt vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld worden. Het doel van de gegevens die u op de website achterlaat is het adequaat kunnen beantwoorden van uw vraag, aanvraag, verzoek of melding. We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Delen van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt, voor marketingdoeleinden worden gebruikt of worden gedeeld met derden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Bakker & Metz  kan deze gegevens, uitsluitend met uw toestemming,  delen met onze Equili® samenwerkingspartners om aan uw vraag, aanvraag of verzoek te voldoen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn

De gegevens die worden verstrekt via de invulformulieren of de email functie van de website www.equili.nl  worden tijdelijk bewaard, d.w.z. zolang als redelijk en nodig is om  uw vraag, aanvraag of verzoek te beantwoorden/af te handelen en te controleren of/dat deze bevredigend is afgehandeld,  tenzij anders voorgeschreven door de wettelijke bewaarplicht. Uw email bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

De site www.equili.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. Voor meer informatie zie onze Cookieverklaring.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien en veranderen van hun persoonlijke informatie die via de website naar ons is gestuurd. U hebt altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

Overige gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, ip-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie. Er wordt gebruik gemaakt van adequaat beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gekwalificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Privacyvragen

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan  kunt u contact opnemen met de heer T. Bakker van Bakker & Metz onder telefoonnummer 0544 375131.

Aansprakelijkheid

U dient zich ervan bewust te zijn dat Bakker & Metz  niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd. Voor meer informatie hierover zie Disclaimer.

Uitsluiting

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Bakker & Metz stelt gegevens ter beschikking indien een wettelijk voorschrift dat verplicht.

Bereik van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op en afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van de website www.equili.nl.  Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Lichtenvoorde, 1  januari 2014

Bakker & Metz
Wentholtstraat 101
7131XK Lichtenvoorde
Telefoon 0544 375131
Email info@equili.nl

Contact

1. Klik hier voor het web invulformulier.

2. Wij bellen u terug!

Geef hier uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres en we bellen u binnen 24 uur terug:

Naam (*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer (*)
Ongeldige invoer
Plaats
Ongeldige invoer
Email
Ongeldige invoer

3. Bel ons op:

0544 37 5131

 

Equili® hoofdvestiging & postadres
Spreekuur & praktijk locaties
Meer weten? Bakker & Metz
Wentholtstraat 101
 
7131 XK Lichtenvoorde
 
Telefoon +31 (0) 544 37 5131
Links
 
 
 
 
  Inloggen partners